^Na vrh stranice

florian.jpg

Posjete na stranici

Posjeta danas 6

Posjeta jučer 41

Posjeta tjedno 6

Posjeta mjesečno 615

Posjeta do sada 29006

Currently are 8 guests and no members online

Uvodne napomene

          Sukladno Zakonu o pravu pristup informacijama, Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara kao tijelo sa javnim ovlstima omogućava pristup informacijama na sljedeće načine :

          - podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara

          - putem službenih telefona Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara

          - putem elektronske pošte Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara

Osnovni podaci o Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o vatrogastvu i to: sudjelovanje u providbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama,  ekološkim i inim nesrćama.

Javnu vatrogasnu postrojbu osnovali su Grad Daruvar,  Općina Sirač, Općina Dežanovac, Općina Končanica.

Javna vatrogasna postrojba Grada DAruvara djeluje na području gradova : Daruvar i temeljem posebnog Ugovora na području Grubišno Polje; općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač, a po potrebi na zapovjed Županijskog vatrogasnog zapovjednika i na ostalim djelovima Bjelovarsko-bilogorske županije. Po zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, Javna vatrogasna postrojba dužna je sudjelovati i na intervencijama na cijelom području Republike Hrvatske.

Javna vatrogasna postrojba nalazi se u Daruvaru,  Trg Križnog puta br. 1

Organizacijsko uređenje Vatrogasne postrojbe

Javna vatrogasna postrojba ima sljedeće opće akte koje donosi Upravno vijeće:

- Statut uz suglasnost Osnivaća

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i način rada u javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara

- Odluka o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa zaposlenika vatrogasne postrojbe

- Godišnji plan i program rada i razvoja vatrogasne postrojbe

- Financijski plan i financijska izvješća vatrogasne postrojbe

Svi gore navedeni akti čuvaju se u arhivi JVP - a.

Javnu Vatrogasnu postrojbu vodi zapovjednik ( Zdenko Brandejs,  dipl. ing. ), koji ima svog zamjenika ( Dejan Koprek, dipl. ing. )

Javna vatrogasna postrojba broji ukupno 29 vatrogasaca koji su raspoređeni u 4 ( Četiri ) smjene.

Javna vatrogasna postrojba obavlja servis i prodaju vatrogasnih aparata,  prijevoz pitke vode te druge usloge koje druge gradske službe ne mogu obaviti svojom opremom, tehnikom i ljudstvom.

Javna vatrogasna postrojba vodi evidencije:

- O zaposlenicima

- O obavljenim intervencijama

- O poslovnim partnerima

Posebne napomene: Svi opći akti i evidencije koje donosi, odnosno vodi Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara čuvaju se po Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivske građe.PRema tom roku izdaju se i traženi podatci.

Osoba nadležana za odlučivanje o zahtjevima za pristup informacijama:

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe

Zdenko Brandejs, dipl.ing.

Tel: 043/ 331 - 462

Copyright © 2013. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Daruvara  Rights Reserved.